Boutredning och arvskifte

Att förvalta en avliden persons egendom och ta hänsyn till alla arvingars och testamentstagares rätt är ingen lätt uppgift för en närstående. Många gånger finns det flera viljor och ofta kan frågetecken kring förvaltning och den avlidnes egendom uppstå. Om en dödsbodelägare tycker att det finns oklarheter i dödsboet eller behöver hjälp med att förvalta dödsboet kan denne ansöka vid tingsrätten om en boutredningsman. Dennes uppgift är just att förvalta dödsboet och se till att alla dödsbodelägares rätt tillvaratas. Det ingår också i boutredningen att fördela egendomen på dödsbodelägarna i ett arvskifte.

Vad innebär arvskifte?

Ett arvskifte innebär en fördelning mellan arvingarna av den avlidnes egendom och görs vanligtvis av dödsbodelägarna gemensamt. Om dödsbodelägarna är överens kring dödsboets egendom och dess värde men inte hur den ska fördelas kan tingsrätten på ansökan av en dödsbodelägare utse en skiftesman till denna uppgift. Detta innebär att en handling ska upprättas över arvskiftet som därefter skrivs under av dödsbodelägarna. Om de inte kan enas skrivs det under av skiftesmannen.

Vårt uppdrag inom boutredning och arvskifte

Vi på Melin & Fagerberg har lång erfarenhet från uppdrag som boutredningsman och skiftesman. Under våra uppdrag lägger vi stor fokus på rättvisa när det kommer till att förvalta dödsbon och att utreda de oklarheter som finns. Boutredningsmannen eller skiftesmannen kan lösa de flesta frågor inom ramen för sitt uppdrag.

Det finns dock vissa frågeställningar som kan dyka upp i samband med skiften av dödsbon, som t.ex. klander av testamente, talan om förstärkt laglottsskydd eller talan om återbäring av gåvor som efterlevande make verkställt men som inkräktar på den först avlidnes arvingars rätt till arv. Dessa frågor kan inte avgöras av en boutredningsman. Om du är i behov av hjälp med just dessa frågor, behöver du ett ombud som behärskar rättsområdet. Melin & Fagerberg har även stor erfarenhet att driva denna typ av frågor i domstol! Om du känner att det finns frågetecken är det bättre att få klarhet för att veta om det finns skäl att göra något åt saken än att gå vidare med ovissheten och känslan av frustration. Vi finns här för dig!