Bodelningsavtal

Bodelningsavtal för gifta makar och sambor

När makar och sambor separerar skall det i regel upprättas ett bodelningsavtal. Att ett bodelningsavtal upprättas är särskilt viktigt om man är gift och bestämmer sig för att gå skilda vägar, eftersom rätten till bodelning i princip inte preskriberas. Om en sambo vill påkalla bodelning krävs det däremot att begäran om bodelning måste göras inom ett år från att samboförhållandet upphörde. Ett bodelningsavtal är en värdehandling d.v.s. ett bevis för att makarnas eller sambornas egendomsgemenskap är upplöst. Det är viktigt att bodelningsavtal förvaras på ett betryggande sätt. Om ett bodelningsavtal inte finns kvar t.ex. vid någon av de tidigare makarnas frånfälle, kan det föreligga risk för att krav framställs om bodelning även om en bodelning faktiskt redan skett av det tidigare boet. Man bör även vara noga med hur bodelningsavtalet utformas och formuleras, så att det inte ger utrymme för några tveksamheter om vad som överenskommits mellan parterna.

Finns formkrav vid bodelningsavtal?

Det finns inget formkrav på hur ett bodelningsavtal skall utformas utöver två viktiga detaljer, nämligen att ett bodelningsavtal måste vara skriftligt och undertecknat av de tidigare makarna. Även om det föreligger avtalsfrihet på området och att bodelningsavtal därför kan formuleras på många olika sätt, så innebär det inte att det finns skäl att ta lätt på utformningen av innehållet. Bodelningsavtalet bör innehålla vissa beståndsdelar som borgar för att inga ytterligare frågor väcks utifrån parternas tidigare gemensamma ekonomiska förhållanden. Formuleringarna i ett bodelningsavtal bör noga övervägas så att de till exempel inte medger utrymme för olika tolkningar.

Enskild egendom

Utgångspunkten är att egendom som en make äger är giftorättsgods. Detta innebär att om det blir aktuellt med en bodelning mellan makarna – till exempel på grund av äktenskapsskillnad eller dödsfall – så ska makarnas egendom ingå i en sådan bodelning. Ibland förekommer det att makar har enskild egendom. Enskild egendom är egendom i vilken den andre maken inte äger någon giftorätt. Enskild egendom kan till exempel finnas om makarna har upprättat ett äktenskapsförord, där de bestämt att all eller viss egendom ska vara enskild. Om makarna i ett äktenskap bara har enskild egendom behöver det normalt inte göras någon bodelning och heller inte upprättas något bodelningsavtal. Förutom genom äktenskapsförord finns det möjlighet att bestämma att egendom skall vara enskild genom gåva eller testamente. Det finns inga andra möjligheter. Genom ett bodelningsavtal under bestående äktenskap finns det inte någon möjlighet att avtala om enskild egendom, utan i sådana situationer krävs att ett äktenskapsförord upprättas. Melin & Fagerberg har stor erfarenhet av uppdrag som såväl ombud för make vid bodelning som bodelningsförrättare. Inom ramen för dessa uppdrag blir det alltid aktuellt att upprätta bodelningsavtal för att avsluta parternas egendomsgemenskap.