Kidnappning barn – Bortförda barn

Vi har stor erfarenhet av uppdrag som ombud vid frågor gällande kidnappade barn samt stor erfarenhet och bred kunskap inom övriga delar av familjerätten samt brottmål. Detta är alla rättsområden som berörs i samband med processer om bortförda och kidnappade barn. Du är välkommen att kontakta oss.

Resa eller flytta med barn

Som förälder kan man av olika anledningar vilja resa utomlands eller flytta utomlands med sina barn. Många föräldrar har en god kommunikation och kan tala om frågor som påverkar barnen såsom resor eller flytt. Det finns dock tillfällen då föräldrar inte kan tala med varandra och komma överens. Rätten att bestämma om när ett barn får åka utomlands eller flytta utomlands styrs av vem som har vårdnaden om barnen. Har föräldrar gemensam vårdnad om barnen skall den förälder som inte reser/flyttar med barnen lämna sitt medgivande till att barnen åker utomlands.

Har en förälder ensam vårdnad om barnen behöver ett medgivande inte inhämtas av den andre föräldern för att barnen skall åka utomlands, även om det i olika situationer kan vara bra att ändå informera den andre föräldern om utresan ur landet. Skall en förälder tillsammans med barnen flytta eller resa utomlands och den föräldern inte har inhämtat ett medgivande från den andre föräldern kan den föräldern som för ut barnen ur landet anklagas för olovligt bortförande av barn, eller kidnappning som man många gånger säger till vardags.

Oavsett om man kallar det för bortförda barn eller kidnappade barn är det ofta väldigt traumatiskt för den som blir avskuren kontakten med sina barn.

Bortförda barn

Regler om olovligt bortförande av barn regleras inom svensk lagstiftning men även inom den internationella privaträttens område. Det finns lagstiftning inom EU samt utanför EU som gäller mellan olika länder och det krävs stor erfarenhet för att veta vilka regler som skall tillämpas i olika situationer. Läs mer om internationell privaträtt under rubriken Internationellt.

Om du har ett kidnappat barn eller bortfört barn eller om du misstänker att ditt barn kommer att bli olovligen bortfört gäller det att agera snabbt. Ju snabbare handläggning i dessa ärenden, desto bättre förutsättningar finns det att återföra barnet till Sverige.

Samarbete mellan länder

Länder som är slutna till de internationella regelverken har centralorganisationer som samarbetar för att återföra barn som olovligen bortförts från sitt hemland. I Sverige är det Utrikesdepartementet (UD) som handlägger frågor om kidnappade barn och olovligen kvarhållna barn. Du som förälder kan skicka in en ansökan om olovligen bortförda barn till UD som i sin tur skickar denna till centralmyndigheten i aktuellt land. Centralmyndigheten i det landet försöker då att kontakta den förälder som olovligen bortfört barnet för att på frivillig väg återföra barnet. Misslyckas detta skickas frågan till domstolen i det landet. Alternativt kan man kontakta en advokat i det aktuella landet som har erfarenhet av återförande av barn, se nedan.

Länder som inte är slutna till de internationella regelverken som finns inom området om olovligen bortförda barn har inga centralmyndigheter som UD kan samarbeta med. Detta innebär att UD får samarbeta med de myndigheter i det landet som vill samarbeta och många gånger får UD agera utifrån det landets lagar och regler.

Hjälp genom ombud

Olika länder samarbetar olika mycket och processen kan ta olika lång tid. Många gånger rekommenderar UD att föräldrar kontaktar ombud, jurister eller advokater, för att hjälpa till med kontakten med UD. Detta innebär bl.a. att ett ombud kan bistå med att upprätta ansökan om olovligt bortförande av barn till UD, som många gånger är det första steget i dessa processer. Ett ombud kan även bistå med all kontakt med ett eventuellt platsombud som du kan behöva och som finns i det land barnet olovligen förts till samt assistera platsombudet med handlingar, översättningar eller dylikt som platsombudet behöver.

Ett ombud kan följa dig genom hela processen om du skulle vilja. Man skall vara medveten om att dessa processer är komplicerade och kan vara långdragna då det rör sig om frågor som involverar två eller flera länder. Dessutom kan processen försvåras av en förälders motvilja till att samarbeta samtidigt som att denne befinner sig utomlands. Frågor som kan aktualiseras i samband med kidnappade barn är vårdnad samt rättshjälp och rättsskydd, även frågor som egenmäktighet med barn kan aktualiseras.

Det kan vara bra att kontakta ett ombud vid misstanke om att ditt barn olovligen kan bortföras, då det kan finnas åtgärder som kan tas för att undvika kidnappning / bortförande av barnet.

© Advokaterna Melin & Fagerberg