Bodelning: Vad är det och hur går det till?

Begreppet bodelning är för många är det en obekant term tills den faktiskt blir relevant av flera olika anledningar. I de allra flesta fall inträffar det i samband med skilsmässa eller äktenskapsskillnad men det finns såklart andra fall när det uppstår. Men vad är begreppet och hur kan vi enklast förklara det?

Vad är Bodelning?

Bodelning kallas den juridisk process som sker när ett äktenskap upplöses, antingen genom skilsmässa eller äktenskapsskillnad. Syftet är att fördela ägodelar och ekonomiska tillgångar mellan de olika parterna på ett rättvist sätt. Det innebär i teorin att var part får sin del av det gemensamma ”kakan” som är ekonomin och värdet av tillgångar.

Hur går en bodelning egentligen till?

Första steget i bodelningen är att göra en detaljerad inventering av alla tillgångar och skulder som äktenskapet har genererat. Det kan inkludera fastigheter, bankkonton, fordon, gemensamma investeringar och skulder. Efter att alla tillgångar och skulder har identifierats måste de värderas. Detta görs för att fastställa det ekonomiska värdet av varje tillgång, vilket underlättar en rättvis fördelning. Om det finns ett äktenskapsförord eller någon form av överenskommelse mellan makarna gällande fördelningen av tillgångar, beaktas detta vid bodelningen.

I många fall kan de olika parterna själva komma överens om hur tillgångarna ska fördelas. Om det inte är möjligt eller om det finns tvister, kan det leda till förhandlingar eller till och med en rättslig process där en domare beslutar över fördelningen. När överenskommelse har nåtts eller en dom har uttalats, genomförs bodelningen. Det innebär att tillgångar överförs från en make till den andra i enlighet med den fastställda överenskommelsen eller domen.

Varför är en bodelning viktig?

Bodelning strävar efter att upprätthålla principen om rättvisa och likabehandling. När ett äktenskap når sitt slut, är det av största vikt att fördela tillgångar och skulder på ett sätt som erkänner och respekterar varje parts bidrag till äktenskapet. Det kan inkludera ekonomiska bidrag, arbetsinsatser i hemmet, och andra faktorer som påverkat äktenskapet.

Utöver att säkerställa rättvisa handlar bodelning också om att skydda båda parterna. Genom att etablera tydliga riktlinjer för fördelning av tillgångar och skulder bidrar bodelningen till att minimera risken för oenigheter och konflikter mellan makarna. Detta ger en grund för en smidig övergång till det nästa steget i livet. Bodelning ger en känsla av rättslig trygghet genom att fastställa en tydlig och formell process för fördelning. Denna strukturerade tillvägagångssätt minskar osäkerheten och ger klarhet om vad som förväntas av varje part. Det kan vara särskilt viktigt om det uppstår tvister och det blir nödvändigt att involvera domstolssystemet för att lösa konflikter.

Bodelning framtidsplanering för alla parter

Genom att genomföra bodelning underlättas också planeringen för framtiden för båda makarna. När tillgångar och skulder är klart definierade kan varje individ fokusera på att bygga upp sitt eget liv utan de komplexiteten och oklarheter som kan uppstå om fördelningen inte genomförs korrekt. Det öppnar dörren för en mer stabil och framåtsyftande framtid.

Slutligen, bodelning kan också bidra till känslomässig avslutning och möjliggöra en ny början. Genom att slutföra denna process kan makarna avsluta sitt äktenskap på ett organiserat sätt, vilket kan underlätta övergången till en ny fas i livet. Det tillåter dem att frigöra sig från det förflutna och fokusera på framtiden utan att bära på obesvarade frågor och oklarheter. I det stora hela handlar bodelning om att skapa en balans mellan det ekonomiska och det känslomässiga när ett äktenskap når sitt slut. Det är en viktig process för att säkerställa att övergången mellan två faser i livet görs på ett rättvist, skyddande och strukturerat sätt.

 

Läs mer om hur vi kan hjälpa er med bodelning