Boutredningsman

Vad är en boutredningsman?

En boutredningsman är en person som utses av domstol för att hantera och avveckla den avlidnes dödsbo. Deras huvudsakliga ansvar är att tillse att bouppteckning förrättas samt att det sker en bodelning i anledning av dödsfall och arvskifte efter den avlidne. Finns det ett giltigt testamente är det utgångspunkt för arvskiftet och i övrigt styr Ärvdabalken fördelningen av tillgångar.

Bouppteckningens roll

En av boutredningsmannens första uppgifter är att tillse att bouppteckning upprättas efter den avlidne. Detta är en formell redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder vid dödsfallet. Bouppteckningen innehåller vanligtvis information om fastigheter, bankkonton, försäkringar, fordon och andra tillgångar samt eventuella skulder.

Informera arvingar och borgenärer

Boutredningsmannen ansvarar också för att informera de berörda parterna, inklusive arvingar och borgenärer, om den avlidnes död och den pågående boutredningen. Detta inkluderar att skicka inbjudningar till att lämna in eventuella fordringar mot den avlidnes bo samt att tillhandahålla relevant information om bouppteckningen.

Fördelning av arvet

Efter att bouppteckningen har upprättats och eventuella skulder har reglerats är det boutredningsmannens ansvar att fördela arvet enligt den avlidnes önskemål, om detta anges i ett testamente. Om det inte finns något testamente följer boutredningsmannen Ärvdabalken bestämmelser för att avgöra hur arvet skall fördelas.

Rättens tillsyn

Varje år måste boutredningsmannen redovisa för sin medelförvaltning av dödsboets likvida tillgångar som skall tillställas dödsbodelägarna. Tingsrätten följer varje år upp att boutredningsmannen fullgjort sin redovisningsplikt. När boutredningsmannen avslutar ärendet skall han göra en slutredovisning av ärendet som tillställs dödsbodelägarna samt begära att han blir entledigad från sitt uppdrag vid den tingsrätt som beslutat om boutredningsman. Dödsbodelägarna kan alltid klandra slutredovisningen till tingsrätten om de inte är nöjda.