Arvstvist

När en anhörig avlider dyker många känslor och minnen upp, något som gör att vi är dåligt rustade för att dela upp ett arv. I sorgen och känslostormen är det inte alltid lätt att vara klok, rättvis eller ens rationell, därför uppstår det ofta konflikter kring arv. Vid ett dödsfall kan dödsbodelägarna (den avlidnes arvingar och eventuella universella testamentstagare) ha olika uppfattningar om hur den avlidnes egendom ska fördelas, och många gånger föreligger risken för att en arvstvist uppkommer. Det är här som du troligvis kommer att behöva juridisk assistans.

Arvstvister kan tära på relationer

En arvstvist är ofta juridiskt komplicerad och kräver noggranna överväganden såväl beträffande beräkningar som vid fördelningen av egendomen. Det kan även innebära slitningar i relationerna mellan dödsbodelägarna vilket alltid är beklagligt. Vi på Melin & Fagerberg vill hjälpa dig genom processen och göra dessa olägenheter så små som möjligt. Arvstvister omfattar meningsskiljaktigheter och kan ta många former. Processen kan röra förvaltning av den avlidnes egendom till dess arvskifte sker, bodelning med tidigare eller nuvarande make eller maka, vilken rätt respektive dödsbodelägare har om hur ett testamente ska behandlas och tolkas samt vem av arvingarna som har rätt till den avlidnes släktgård eller fritidsfastighet vid havet.

Kan behöva assistans av en boutredningsman

En arvstvist kan röra sig om allt, eller endast en del, som har med den avlidnes egendom att göra. I första hand skall dödsbodelägarna komma överens om de åtgärder som krävs för att ta hand om ett dödsbo och sedermera avveckla det genom ett arvskifte. Många gånger är det av olika skäl inte möjligt för dödsbodelägarna att tillsammans sköta dödsboet, i sådana fall finns det möjlighet att använda sig av en boutredningsman. En boutredningsman kan ta ställning till flertalet av de rättsliga frågor som uppkommer inom en arvstvist. Vissa ärenden ska dock behandlas vid domstol som första instans.  Ansökan om boutredningsman görs via tingsrätten som utser en person, ofta en advokat, som ska omhänderta och hantera dödsboet fram till arvskiftet. Boutredningsmannen har genom sitt uppdrag en skyldighet att ta ställning till de tvistiga frågor som föreligger i dödsboet.

Melin & Fagerberg har stor erfarenhet av att såväl driva arvstvister vid domstolar och i egenskap av boutredningsmän. Har du funderingar kring detta?