Äktenskapsskillnad

Att besluta sig för att skiljas, och därmed förändra sin livssituation och ansöka om äktenskapsskillnad, är för de flesta människor ett stort och omvälvande beslut. För vissa människor kan ett beslut om skilsmässa vara ett av de svåraste ställningstaganden som de har gjort i sina liv. Det finns oftast goda anledningar för båda parter i ett äktenskap att anstränga sig för att försöka hitta en väg vidare tillsammans.

En äktenskapsskillnad innebär stora påfrestningar för alla inblandade, såväl vuxna som barn. Även de sociala nätverken påverkas av en äktenskapsskillnad.

Ansökan om äktenskapsskillnad

Om ingen av makarna bor tillsammans med egna barn och makarna gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad kan tingsrätten meddela dom så snart som möjligt. Likaså om makarna levt isär i mer än två år och detta kan styrkas med ett särlevnadsintyg kan tingsrätten meddela dom på äktenskapsskillnad direkt.

Om endast en av makarna vill ansöka om äktenskapsskillnad eller om det finns hemmavarande barn under 16 år ska äktenskapsskillnaden föregås av en betänketid på minst sex månader och högst ett år. När betänketiden har löpt ska båda makarna eller en av dem meddela tingsrätten att äktenskapsskillnaden ska fullföljas.

Barn vid äktenskapsskillnad

Om det finns barn i hushållet när äktenskapsskillnad aktualiseras är det viktigt att ta hänsyn till barnen. Barn förstår mer än vi vuxna tror och de uppfattar hårda ord och otrevlig stämning. Tyvärr kan en skilsmässa, inte helt sällan, följas av ovänskap mellan parterna om vart barnen ska bo och hur barnen ska fostras. Det är komplicerade frågor att ta ställning till och kan leda till oro hos både föräldrar och barn. Det viktigaste är att göra det som är bäst för barnet. Läs mer om barnens bästa under rubriken barnrätt.

Ekonomi vid äktenskapsskillnad

Vi kan hjälpa dig

I den ovisshet och oro som ofta följer på en äktenskapsskillnad är det mycket värt att få hjälp med att få ordning på alla praktiska och ekonomiska frågeställningar. Vi som arbetar på Advokaterna Melin och Fagerberg har stor kunskap och erfarenhet av att agera som rådgivare och biträden vid äktenskapsskillnader. Vi kan hjälpa Dig med dina frågor.

© Advokaterna Melin & Fagerberg