Underhållsbidrag

Föräldrar har en underhållsskyldighet för sina barn fram till dess att de fyllt 18 år, men denna gräns kan flyttas fram till dess att barnen fyllt 21 år om de fortsätter sina studier på gymnasiet. Om barnet är växelvis boende skall inte någon förälder betala underhållsbidrag till den andra föräldern. Bor barnet mer hos en av föräldrarna finns en underhållsskyldighet för den andra föräldern. Hur stort underhållsbidrag som skall betalas beror på barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förutsättningar. Inom ramen för underhållsbidrag finns även utrymme för s.k. standardtillägg, som i princip innebär att barnet skall få ta del av att den underhållsskyldiga föräldern har det bättre ställt.

Ofta förväxlas underhållsbidrag med underhållsstöd. Om den förälder som skall betala underhållsbidrag inte klarar av det, så kan boföräldern istället har rätt till underhållsstöd via försäkringskassan. Underhållsstöd är dock lika för alla barn oavsett behov och ålder. Underhållsstöd kan sägas utgöra en lägsta nivå som samhället är berett att sörja för, men det återspeglar normalt inte de verkliga kostnader som är förknippat med barn. Ju äldre barnet blir, desto mer kostar omvårdnaden om barnet. Underhållsbidrag förutsätter dock att den underhållsskyldiga föräldern har en bra inkomst.

Underhållsstöd, som administreras av Försäkringskassan, berör drygt 200 000 barn till särlevande föräldrar. En granskning som Riksrevisionsverket gjorde under 2010 visar på att systemet har stora brister. Granskningen visar att många föräldrar inte känner till föräldrabalkens regler och därför betalar underhåll för sina barn via underhållsstödet. Det medför att många barn får ett lägre underhåll än vad de skulle kunna få, om föräldrabalkens regler tillämpades.

I en idealsituation kan föräldrarna komma överens avtalsvägen om storleken på underhållsbidrag, men om det inte går finns möjligheten att väcka talan vid domstol om att en förälder skall betala underhållsbidrag av viss storlek. Innan vi går in med en stämningsansökan försöker vi alltid att nå en samförståndslösning med den underhållsskyldiga föräldern.

© Advokaterna Melin & Fagerberg i Göteborg AB