Testamente

Om du vill vara delaktig i hur din egendom ska fördelas den dag du inte längre finns i livet sker detta genom ett testamente. Ett testamente kan också reglera en mängd övriga frågor som uppstår vid ett frånfälle exempelvis nyttjanderätt, enskild egendom och efterarv. Inför upprättandet av ett testamente är det viktigt att du är införstådd med hur arvsrätten är uppbyggd och vad dina förordnanden i testamentet betyder för dina närstående och andra. Ett oklart testamente kan föranleda kostsamma och slitsamma tvister. Ett testamente är även förenat med formkrav och är därför ogiltigt om dessa inte har beaktats. Innan vi upprättar testamentet i enlighet med dina instruktioner har vi en grundlig genomgång där vi tar upp och går igenom innebörden av ett testamente och de frågor som du kan tänkas ha.

Viktigt att tänka på när du skriver testamente

Utan ett testamente är det alltid arvsordningen som gäller, alltså bröstarvingar (barnen till den avlidne), barnbarn, föräldrar och föräldrars syskon. Ibland kan det hända att man vill ge bort sitt arv i en annan ordning, exempelvis om man stod närmre en annan anhörig eller vän. Genom att skriva ett testamente sätter man arvsordningen ur spel. Utan ett testamente ska bröstarvingarna enligt lag få sin arvslott. Laglotten innebär hälften av arvslotten. Men det kan ju uppkomma frågor om huruvida särkullbarnen har rätt till arvet, och hur fungerar i så fall det? Enligt ärvdabalken ska särkullbarn alltid ha rätt till sin arvslott. Det finns dock vissa undantag när det gäller arv och särkullbarn. Kontakta Melin & Fagerberg för mer information om hur du skriver ett testamente för särkullbarn eller om du vill veta mer om hur det fungerar med arv och särkullbarn.

Mer om arvslott och laglott

Regler och lagar för arvslott, laglott, bodelning och särkullbarn kan ibland kännas invecklade. Dessutom kan det skilja sig en del beroende på om paret är gifta eller sambor, om de har gemensamma barn eller om det finns särkullbarn inblandade. Viktigt att veta är dock att ett korrekt utfärdat och juridiskt bindande testamente alltid väger tyngst även om särkullbarn alltid har rätt till sin laglott. Det är den avlidnes sista önskan. Två begrepp som är bra att ha koll på är arvslott och laglott. Arvslotten är den del av kvarlåtenskapen från den avlidne personen som dess arvingar kommer att ha rätt till. Hur stor arvslotten blir andelsmässigt beror således på hur många arvingar som finns till arvet. Laglotten, å andra sidan, är halva arvslotten. Laglottens storlek påverkas därför också av hur många arvingar som finns. Det görs ingen skillnad på gemensamma barn och särkullbarn i det avseendet. Däremot kan det skilja sig hur arvet kommer att fördelas och vid vilken tidpunkt arvet kommer att delas ut.

Varför skriver man testamenten?

Den främsta anledningen till att man väljer att skriva ett testamente handlar om att man själv vill kunna styra över vem som får ärva vad av sina tillgångar. Du hjälper dessutom de kvarlevande att slippa osämja och tvister eftersom allt står tydligt i testamentet. En annan vanlig anledning till att man skriver testamente handlar om att man vill ge sina gemensamma barn hela sitt arv som en enskild egendom. Många uppskattar även att man förtydligar vad som gäller när det kommer till familjer som består av såväl gemensamma barn som särkullbarn. Genom ett testamente kan man enkelt förtydliga vem som ska få vad och hur mycket samt när.

Det finns mallar för testamente online, men det är fördelaktigt att gå via en advokatbyrå, som Melin & Fagerberg. Då kan du vara helt säker på att testamentet utfärdats på ett korrekt och juridiskt bindande sätt, på sättet som du vill ha det. Detta innefattar bl.a. att vi kan hjälpa dig att bevittna handlingen på rätt sätt när du skriver under testamentet.

Ta gärna kontakt med oss här.

Vanliga frågor och svar om testamenten

Här hittar ni vanligt förekommande frågor och svar om testamenten. Hittar ni inte vad ni söker så kontakta oss.

Finns det några formkrav för att ett testamente ska vara giltigt?

Ja, när man upprättar ett testamente finns det ganska många formkrav som måste vara uppfyllda. Är formkraven inte uppfyllda är det stor risk att testamentet inte är giltigt. Som huvudregel krävs det till exempel att testamentet är skriftligt, att det tydligt framgår att den handling som upprättats är ett testamente och att den som upprättar testamentet (testator) själv undertecknar testamentet samt att testator har en aktiv vilja att upprätta ett testamente och också förstår dess innebörd. Testators namnteckning ska till exempel också bevittnas av två personer som samtidigt sett testator själv underteckna testamentet. Fler formkrav finns och det är viktigt att alla uppfylls!

Vad händer om ett testamente inte finns kvar då testator dör?

Utgångspunkten är att testamentet i original måste finnas kvar då testator går bort.

Kan man upprätta flera testamenten?

Ja, det kan man. Om det finns flera testamenten efter en avliden kan det emellertid vara svårt att avgöra vad – eller vilket testamente – som ska gälla, särskilt om testamentena avser samma egendom. Det kan uppstå tolkningssvårigheter och leda till ovisshet om testator genom ett av testamentena velat återkalla ett tidigare testamente.

Finns det formkrav för hur man återkallar ett testamente?

Det finns inte samma formkrav för att återkalla ett testamente som för att upprätta ett giltigt testamente. För att återkalla ett testamente kan man t ex riva sönder det eller förstöra det på annat sätt, stryka över all text eller skriva ett nytt testamente och i det nya testamentet skriva att tidigare testamenten inte ska gälla. Det är viktigt att man är tydlig i hur man uttrycker sig så att det inte uppstår missförstånd om hela eller delar av testamentet återkallats.