Bodelning mellan sambor

Vid en bodelning mellan sambor ska endast samboegendom, dvs. bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk, ingå i bodelningen. Vad gäller övriga tillgångar kan samborna äga sådan egendom tillsammans men då denna inte regleras enligt sambolagen ägs egendomen av samborna med samäganderätt. Denna form av ägande regleras inom ramen för en bodelning endast om samborna är överens om detta. I annat fall fortsätter samborna att äga egendomen med samäganderätt enligt samäganderättslagen. För att samborna ska kunna gå vidare på var sitt håll rekommenderas att en bodelning bör görs i samband med att ett samboförhållande upplöses.

Om samborna inte är överens om hur bodelningen ska se ut kan tingsrätten på ansökan av en sambo förordna en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättarens uppgift är i första hand att försöka hitta en lösning som båda samborna kan enas kring. I annat fall får bodelningsförrättaren bodela mellan parterna.

Vi har stor erfarenhet av uppdrag som såväl ombud för sambo som bodelningsförrättare.