Information om personuppgiftsbehandling

Advokaterna Melin & Fagerberg AB behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När dina personuppgifter registreras har du enligt lag rätt att få viss information vilken vi härigenom tillhandahåller dig. Advokaterna Melin & Fagerberg AB är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter. Dina personuppgifter registreras i Advokaterna Melin & Fagerberg ABs klientadministrativa system. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att Advokaterna Melin & Fagerberg AB ska kunna fullgöra uppdraget för dig enligt detta uppdragsavtal samt för att Advokaterna Melin & Fagerberg AB ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt Advokatsamfundets etiska regler. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan Advokaterna Melin & Fagerberg AB inte fullgöra uppdraget enligt detta uppdragsavtal.

Följande uppgifter registreras eller kan komma att registreras om dig: namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer, folkbokföringsuppgifter, uppgifter om hemförsäkring, uppgifter om inkomst, skulder, tillgångar, familjeförhållanden, personliga förhållanden och uppgifter om bankkonto. Uppgifterna ovan kommer att behandlas för att vi ska kunna fullgöra uppdraget för dig. Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt vårt uppdrag. När uppdraget avslutats kommer handlingar att arkiveras och gallras efter 10 år i enlighet med lag. De uppgifter som inte är relevanta att behålla kommer att raderas vid uppdragets upphörande.

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet. En begäran om något av det nämnda kan skickas till reception@melin-fagerberg.com

Skulle du uppleva att Advokaterna Melin & Fagerberg AB inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål. För kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt vill vi gärna att du i första hand vänder dig till oss. Det är viktigt att du som klient känner dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas av oss.