Bodelning

Så fungerar bodelning

Efter en skilsmässa eller efter att två sambor beslutat att gå isär ska en bodelning göras. Detta innebär att man gör en uppdelning över de gemensamma egendomarna. Bodelning för sambor är enklare i och med att det normalt endast rör gemensam bostad och bohag. Däremot kan en bodelning i anledning av äktenskapsskillnad bli riktigt komplicerad med många olika problemområden som kräver att man verkligen är insatt i tillämpliga rättsregler. Om bägge är överens går det vanligtvis att sköta bodelningen på egen hand. Vad man bör komma ihåg är att det krävs ett skriftligt avtal mellan parterna. Det går inte att lösa genom en muntlig överenskommelse.  Även i dessa fall kan det vara idé att anlita oss för att det skall bli ett korrekt avtal.

Juridisk vägledning och expertis vid bodelning

Vid tvister och osämja är det dock extra viktigt att anlita en advokat för bodelning. Den bodelningsförrättare som utses får då i uppgift att i första hand försöka hitta en lösning på bodelningen som båda kan enas kring. I annat fall får förrättaren hantera bodelningen mellan parterna och vid behov även göra en tvångsbodelning. Vi på Melin & Fagerberg har advokater i Göteborg, Borås och Alingsås har stor erfarenhet av uppdrag och kan hjälpa till med bodelning på olika sätt. Antingen genom att göra ett bodelningsavtal för f.d. sambor och makar som avser att skilja sig eller som har skilt sig eller om det redan finns en bodelningsförrättare utsedd kan vi även fungera som ombud. Alternativt kan vi bli förordnade som bodelningsförrättare av tingsrätten. 

Dold samäganderätt

Till skillnad från samäganderätt, som innebär att två eller flera personer öppet äger andelar i en tillgång, exempelvis en fastighet, innebär dold samäganderätt att endast en make/maka är öppet ägare till egendomen. En dold ägare måste först framställa sina krav om att bli en så kallad öppen ägare. Dessutom måste man även omvandla den dolda samäganderätten till en öppen samäganderätt. För er som behöver hjälp med bodelningsavtal för sambo kan vi hjälpa till. Ibland kan det vara nödvändigt att väcka talan vid allmän domstol för att få klarlagt vem som egentligen äger den omtvistade egendomen. Vi kan enkelt hitta en skicklig jurist vid bodelning för att underlätta ärendet. Det finns en hel del regler vid skilsmässa och bodelning som kan vara svåra att förstå, något som vi kan hjälpa dig med. Kontakta oss på Melin & Fagerberg i Göteborg, Borås eller Alingsås för mer information!

Hur fungerar bodelning vid äktenskapsskillnad?

När två personer gifter sig och ingår äktenskap blir de en juridisk person istället för två. Detta innebär att bägge blir gemensamma ägare till samtlig egendom, med undantag för om viss egendom är enskild. Man kallar den egendomen för giftorättsgods. När man separerar är det själva giftorättsgodset som ska delas upp i lika delar. Viktigt att komma ihåg är att allt man äger är giftorättsgods, oavsett om en av makarna ägde något sedan tidigare. Men finns det däremot egendom som uttryckligen är enskild, ingår inte den egendomen i bodelningen.

Ibland uppstår problem och oenigheter gällande bodelningen under en separation. Då är det bra att anlita en bodelningsförrättare eller advokat som kan hjälpa till att reda ut begreppen så att skilsmässan blir så smidig som möjligt.

Kontakta gärna oss på Melin & Fagerberg så svarar vi på era frågor och funderingar. Vi har stor erfarenhet av uppdrag som såväl ombud för make och sambo som bodelningsförrättare i området kring Göteborg, Borås och Alingsås.