Särkullbarn – Arv & testamente

Mina barn, dina barn och våra barn. Vid arv kallas ”mina barn” och ”dina barn” för särkullbarn, eftersom de inte är makarnas eller sambornas gemensamma barn. Om någon av föräldrarna har särkullbarn delar detta barn på arv från endast denna förälder, inte på den andra makens lott. Det finns dock möjlighet att genom testamente likställa barn från olika kullar. Huvudregeln är att särkullbarn alltid får ut sin arvslott när deras förälder avlidit, om inte tillgångarna i boet är väldigt små och den efterlevande maken kan tillämpa en särskild reglering i ärvdabalken. Kombinationen särkullbarn och arv är sällan en bra situation för den efterlevande maken eller sambon, eftersom särkullbarnet har rätt att omedelbart få ut sitt arv efter sin förälder när han eller hon avlidit. 

Det är ofta som det verkliga värdet i ett dödsbo utgörs av den tidigare gemensamma bostaden i form av ett hus eller en bostadsrättslägenhet. Den efterlevande maken eller sambon kan i den situationen vara tvungen att lösa ut särkullbarnet ekonomiskt för att inte tvingas flytta från bostaden när livet i övrigt har tagit en sorgefylld vändning. Det finns möjligheter att undvika eller åtminstone lindra ekonomiska bekymmer i samband med dödsfall genom att upprätta testamente, skriva samboavtal, avtala om bodelning under äktenskap och/eller teckna ett försäkringsskydd som löser den ekonomiska sidan av dödsfallet. 

Det är mänskligt att blunda för det obehagliga och okända, men de problem som uppstår i samband med arv där det finns särkullbarn försvinner inte. Vi har stor erfarenhet av att gå igenom de familjerättsliga konsekvenserna ur ekonomiskt perspektiv och föreslå lösningar till gagn för dig för i framtiden. Ett råd i all välmening, kontakta oss idag och inte i morgon då verkligheten har hunnit ikapp. Ibland förekommer det att ett särkullbarns rätt i samband med arv försämrats genom olika transaktioner och avtal under förälderns levnad. Det kan vara fråga om testamenten som inkräktar på barnets rätt till laglott. Gåvor som lämnats av föräldern till andra personer och som är att likställa med testamenten som inkräktar på laglotten. Det kan också vara fråga om successiva bodelningar under bestående äktenskap med åtföljande äktenskapsförord som urholkat särkullbarnets rätt till arv efter sin förälder. Om du upplever att din rätt till arv har försämrats genom sådana åtgärder får du gärna kontakta oss så kan vi hjälpa dig att göra en bedömning av situationen och eventuellt vidta de rättsliga åtgärder som behövs för att du skall kunna ta tillvara din rätt.

Särkullbarn och testamente

Kombinationen särkullbarn och arv är sällan en bra situation för den efterlevande maken eller sambon, eftersom särkullbarnet har rätt att omedelbart få ut sitt arv efter sin förälder. Med särkullbarn förstås att det inte är makarnas eller sambornas gemensamma barn. Genom att makarna eller samborna upprättar testamente kan ekonomiska effekten av att det finns särkullbarn lindras.

Lindra processen i händelse av särkullbarn

Ofta utgörs det verkliga värdet i ett dödsbo av den tidigare gemensamma bostaden. Den efterlevande maken eller sambon kan i den situationen vara tvungen att lösa ut särkullbarnet ekonomiskt för att inte tvingas flytta från bostaden.

Det finns andra sätt, än upprättande av testamente, som lindra den efterlevandes ekonomiska problem i samband med särkullbarn. Du får gärna kontakta oss för en genomgång av din situation och för att få en trygghet i framtiden.

Läs gärna mer under rubriken Särkullbarn och arv.