Bodelning i anledning av dödsfall

I samband med ett dödsfall ska dödsboets tillgångar och skulder antecknas i en bouppteckning. Om den avlidna maken var gift ska även den efterlevande makens tillgångar och skulder antecknas i bouppteckningen. Utgångspunkten är att en bodelning ska ske mellan den avlidna maken genom dödsboet och den efterlevande maken. Genom bodelningen erhåller den efterlevande maken viss del av boet och dödsboet viss del. Det är också efter bodelningen som dödsboets kvarlåtenskap framgår. Kvarlåtenskapen ligger sedan till grund för det kommande arvskiftet mellan dödsbodelägarna.

Den efterlevande maken har dock vissa rättigheter inför en bodelning som inte dödsboet har. Bland annat kan den efterlevande maken begära att vardera sidan behåller sin egendom och att någon bodelning på så sätt inte sker. Detta är fördelaktigt för den efterlevande maken när denna har mer tillgångar än dödsboet.

För det fall den avlidna maken varit gift tidigare aktualiseras reglerna kring bodelning även i förhållande till den tidigare maken.