Frågor och svar om Testamente

Vad betyder testamente?

Det är en testators sista vilja dokumenterad i skrift. Det är alltså ett förordnande i anledning av dödsfall, vad som ska hända med egendomen när en person dör. En sådan handling ska upprättas skriftligen med två testamentsvittnen. I vittnenas samtidiga närvaro ska testator skriva under testamentshandlingen eller kännas vid sin underskrift på handlingen. De båda vittnena intygar att de bevittnat genom att skriva under med sina namn på handlingen.

Varför skriva ett testamente?

Det är för att säkerställa hur man vill att ens tillgångar ska fördelas efter sig när man avlidit, det vill säga att ordna successionen efter sig. Om man inte vill att arvsordning enligt lag ska gälla, måste man skriva ett testamente, annars fördelas kvarlåtenskapen enligt lag. Läs mer här.

Var registreras testamenten?

Testamenten registreras inte någonstans. De kan inte och ska inte registreras. Däremot är det viktigt att ett original förvaras på ett säkert och tryggt sätt.

Var förvaras testamenten?

Originalet bör förvaras på ett säkert ställe för att ingen annan ska kunna göra några ändringar i dokumentet eller förstöra det. Förvara det antingen i ett kassaskåp, ett bankfack, eller hos företag som tillhandahåller tjänsten att förvara just testamenten. Advokatbyråer tillhandahåller inte dessa tjänster. Det kan vara bra att informera någon i ens närhet om vart originalet finns.

Vart skriver man ett testamente?

Det är olika var någonstans en person väljer att skriva sitt testamente. Man kan skriva det själv, men underskriften måste bevittnas av två personer som är samtidigt närvarande. Man kan anlita en jurist eller en advokat för att få hjälp eller så kan man få hjälp via sitt försäkringsbolag eller bank.

Är testamente offentlig handling?

Nej, det är inte någon offentlig handling och det finns inga krav på att visa innehållet för någon innan man avlider. Testamentsvittnena måste veta att det är fråga om ett testamente och att det är en testators underskrift på det som bevittnas men de behöver inte veta innehållet.

När läses testamentet upp?

Före bouppteckningsförrättningen ska dödsbodelägarna ta del av testamentet genom delgivning. Testamentet gås sedan igenom vid en bouppteckningsförrättning. En bouppteckning är en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder per dödsdagen. Den ska sedan registreras hos Skatteverket för att visa på vilka som har rätt att representera dödsboet. Bouppteckningen ska förrättas senast 3 månader efter dödsfallet, om inte Skatteverket gett anstånd med att förrätta bouppteckningen. En sådan  ansökan om mer tid måste ges in till Skatteverket innan de tre månaderna passerat och med motivering om varför tiden behöver förlängas.  Läs mer om bouppteckning och bodelning vid dödsfall.

Går testamente före arvsrätt?

Ja det går före arvsrätt men man kan inte testamentera bort allt man äger om man har barn. En bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott och kan bestrida ett testamente för att få ut sin del. Laglotten är hälften av arvslotten och den kan alltså ett testamente aldrig ta ifrån någon som har arvsrätt. Man kan alltså inte helt testamentera bort bröstarvingar men genom att laglotten endast är hälften av vad de normalt är berättigade till (den s.k. arvslotten), så kan man minska bröstarvingarnas andel av arvet om man vill det. Läs mer om arvsrätten.

Kan man testamentera bort laglotten?

Nej, enligt lag kan man inte testamentera bort laglotten. Om man i ett testamente skriver att barnen inte ska ärva något alls utan att allt ska gå till exempelvis Cancerfonden så kan barnen, alltså bröstarvingarna, begära jämkning och därmed få ut sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten och går inte att testamentera bort.

Kan man låta ett av sina barn ärva allt?

Nej. Även om man kan skriva att endast ett barn ska ärva allt, så kan övriga bröstarvingar som inte ska ärva enligt testamentet begära jämkning. På så sätt kan de få ut sin laglott och alltså inte bli av med hela sin arvsrätt. Det går alltså inte helt att testamentera bort bröstarvingar, det vill säga, någon av sina egna barn.

Kan man testamentera bort syskon?

Ja och nej. Arvlåtarens syskon omfattas inte av laglottsskyddet och är enligt lag inte berättigade att ärva den som gått bort. Däremot kan inte arvlåtaren endast testamentera till ett av sina barn och lämna syskonen arvslösa. Alla barn omfattas av laglottsskyddet och kan därför begära ut sin del av arvet oavsett vad som står i testamentet. Det är bara bröstarvingar, dvs barn till den avlidne, som omfattas av laglottsskyddet.

Vilket testamente gäller?

Om det finns fler testamenten är utgångspunkten alltid att det är det senaste som skrivits som gäller. Det kan dock bli föremål för en tvist. Vid upprättande av ett nytt bör man i det nya dokumentet skriva att tidigare testamenten upphävs samt riva sönder tidigare testamenten. Detta för att säkerställa vilket dokument som gäller och undvika missförstånd och eventuella tvister.

Vad är en testamentsexekutor?

 I ett testamente är det möjligt att utse en person, vanligtvis någon med gedigna kunskaper om framförallt arvsrätt, som kan se till så att den sista viljan i testamentet verkligen blir genomförd. Testamentsexekutorn får bestämmanderätten över dödsboet i stället för dödsbodelägarna som kanske har olika viljor om avveckling av dödsboet och fördelning av arvet.

 

Har du fler frågor? Eller behöver du hjälp med att förstå just din situation? Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut frågetecken!